REGULAMIN WYDARZENIA

Wielka Gra Wojenna

Postanowienia ogólne
§ 1

 1. Niniejszy regulamin określa warunki uczestnictwa w Wydarzeniu online pod nazwą: Wielka Gra Wojenna a także szczegółowe prawa i obowiązki organizatora, uczestników, dalej zwany jest Regulaminem.
 2. Organizatorem Wydarzenia online jest spółka AUDENTI sp. z o.o. z siedzibą w: 01-793 Warszawa, ul. Rydygiera 11a lok 248, nr NIP 525 298 3186, zwany w dalszej części Regulaminu Organizatorem.
 3. Głównym celem Wydarzenia jest edukacja uczestników Wydarzenia w zakresie zagadnień związanych z geopolityka, dyplomacją i wojskowością, aby mogli zrozumieć obecna i przyszłe zjawiska zachodzące w światowej polityce.
 4. Wydarzenieodbywa się w terminach wskazanych na stronie internetowej poświęcnej Wydarzeniu www.wielkagrawojenna.pl
 5. Wydarzenia odbędzie się online. Uczestnik otrzyma w formie elektronicznej na adres email podany przez siebie w formularzu link, który pozwoli dołączyć do wydarzenia we wskazanym terminie.
 6. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany programu Wydarzenia, zmiany osób prowadzących Wydarzenie oraz innych elementów Wydarzenia. Uczestnikowi nie przysługuje w takim przypadku prawo do zwrotu opłaty lub odszkodowania ze strony Organizatora.
 7. Wszystkie ważne informacje dotyczące Wydarzenia, ewentualne zawiadomienia o zmianach niniejszego Regulaminu, publikowane będą na stronie wydarzeniawielkagrawojenna.pl.

Warunki uczestnictwa
§2

 1. Udział w Wydarzeniu możliwy jest w charakterze Uczestnika.
 2. Udział w Wydarzeniu dla wszystkich Uczestników jest odpłatny.
 3. Uczestnikiem Wydarzenia może być pełnoletnia osoba fizyczna, która dokona zakupu Biletu, a także osoba niepełnoletnia na podstawie pisemnej zgody opiekuna prawnego lub w towarzystwie osoby pełnoletniej.
 4. Opłata za uczestnictwo w Wydarzeniu jest wskazana na stronie www.wielkagrawojenna.pl
 5. Koszt pakietu dostępny są na stronie internetowej Organizatorawww.wielkagrawojenna.pl
 6. Wszystkie podane ceny są cenami brutto.
 7. Bilety można zakupić wyłącznie w drodze dystrybucji prowadzonej za pośrednictwem strony internetowej: www.wielkagrawojenna.pl
 8. Liczba dostępnych Biletów jest ograniczona, Organizator przewiduje rozprowadzenie wyłącznie 1000 sztuk Biletów.
 9. Sprzedaż Biletów trwać będzie do dnia Wydarzenia r. bądź do dnia wcześniejszej wyprzedaży całej puli biletów.
 10. W przypadku niewyczerpania puli biletów Organizator przewiduje możliwość zakupu biletu w dniu Wydarzenia.
 11. Weryfikacja Uczestników nastąpi na podstawie listy Uczestników zawierającej imię, nazwisko i adres e-mail. Nie ma możliwości zmiany danych Uczestnika.
 12. Uczestnicy ponoszą pełną odpowiedzialność za poprawność podanych danych, w szczególności danych kontaktowych.

Świadczenia organizatora
§3

 1. W cenie zakupu Biletu Uczestnik otrzymuje świadczenia w zależności od wybranego pakietu.
 2. W ramach zakupionego Biletu Uczestnik otrzymuje:
 • Prawo do uczestnictwa w Wydarzeniu.
 • Materiały przygotowujące do uczestniczenia w Grze Wojennej – oznaczenia wojskowe, organizacja wojsk, uzbrojenie.
 • Możliwość zadawania pytań w trakcie gry.
 • Uczestniczenie w podejmowaniu decyzji w części dyplomatycznej gry.
 • Podejmowanie decyzji w starciu kinetycznym.
 • Dołączenie do grupy mającej dostęp do kolejnych gier na preferowanych warunkach.

Świadczenia organizatora
§3

 1. W cenie zakupu Biletu Uczestnik otrzymuje świadczenia w zależności od wybranego pakietu.
 2. W ramach zakupionego Biletu Uczestnik otrzymuje:
 • Prawo do uczestnictwa w Wydarzeniu.
 • Materiały przygotowujące do uczestniczenia w Grze Wojennej – oznaczenia wojskowe, organizacja wojsk, uzbrojenie.
 • Możliwość zadawania pytań w trakcie gry.
 • Uczestniczenie w podejmowaniu decyzji w części dyplomatycznej gry.
 • Podejmowanie decyzji w starciu kinetycznym.
 • Dołączenie do grupy mającej dostęp do kolejnych gier na preferowanych warunkach.

Ograniczenia i zakazy
§4

 1. W trakcie Wydarzenia zabrania się zachowań mogących spowodować zakłócenie porządku publicznego, porządku Wydarzenia, przebiegu Wydarzenia.
 2. W trakcie Wydarzenia zabrania się prezentowania jakichkolwiek treści mogących zostać uznane za nieobyczajne w tym mogących wywołać zgorszenie lub konflikt, w szczególności treści obraźliwych lub poniżających jakiekolwiek osoby, grupy społeczne, grupy zawodowe, narodowości z uwagi na ich pochodzenie rasowe, płed, wyznanie, przekonania i poglądy polityczne, orientację seksualną, przynależnośd do grupy społecznej, upodobania sportowe etc.
 3. Uczestnicy przyjmują do wiadomości, iż w sytuacji stwierdzenia przez Organizatora lub osoby działające w jego imieniu, że dany Uczestnik swoim zachowaniem narusza postanawiania niniejszego Regulaminu lub przepisów powszechnie obowiązującego prawa Organizator lub osoby działające w jego imieniu mogą podjąć decyzję o usunięciu Uczestnika z Konferencji.
 4. Uczestnicy zobowiązani są podporządkować się poleceniom osób prowadzących Wydarzenie.

Wizerunek uczestników
§5

 1. Uczestnicy przyjmują do wiadomości i wyrażają zgodę na rejestrację, utrwalenie i udostępnienie przez Organizatora lub podmiot działający na zlecenie Organizatora, całości Wydarzenia z ich udziałem w tym ich wizerunków i wypowiedzi w trakcie i na temat Wydarzenia.
 2. Organizator uprawniony jest do rejestrowania wizerunku oraz wypowiedzi Uczestników w trakcie Wydarzenia. Akceptacja Regulaminu stanowi jednocześnie zrzeczenie się wszelkich przyszłych roszczeń wobec
 3. Organizatora z tytułu wynagrodzenia za korzystanie z wizerunku, głosu oraz wypowiedzi utrwalonych w ramach Nagrania.
 4. Organizator uprawniony jest do nieodpłatnego wykorzystywania i rozpowszechniania wizerunku, głosu oraz wypowiedzi Uczestników zarejestrowanych podczas Nagrania.
 5. Uprawnienie Organizatora do wykorzystywania wizerunku, o którym mowa powyżej obejmuje nieograniczone w czasie, formie oraz przestrzeni terytorialnej wykorzystywanie i rozpowszechnianie wizerunku, a także wykorzystywanie wypowiedzi (w tym także we fragmentach) zarejestrowanych w ramach Nagrania.
 6. Uprawnienie Organizatora do wykorzystywania wizerunku oraz wypowiedzi obejmuje dowolne wykorzystanie przez Organizatora całego powstałego Nagrania lub jego fragmentów. Uprawnienie to obejmuje swoim zakresem wszystkie znane w chwili opublikowania niniejszego Regulaminu pola eksploatacji, a w szczególności wyświetlanie i odtwarzanie w przeglądarkach internetowych, portalach społecznościowych (np. Facebook), internetowych serwisach video (np. YouTube), umieszczanie w materiałach związanych z działalnością Organizatora, a w szczególności w materiałach marketingowych i reklamowych, prawo do adaptacji, wykorzystanie w multimediach;

Dane osobowe
§6

 1. Poprzez akceptację Regulaminu Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika podanych przez niego w podczas składania formularza rejestracyjnego.
 2. Administratorem danych osobowych Uczestnika jest Organizator.
 3. Organizator przetwarza dane osobowe Uczestnika wyłącznie w celu świadczenia usług objętych zakresem niniejszego Regulaminu, w tym w szczególności wszelkich usług wchodzących w skład Wydarzenia. W przypadku Uczestników, którzy wyrazili na to zgodę w odrębnych formularzach Organizator może przetwarzać ich dane osobowe w celach marketingowych. Organizator przetwarza dane osobowe także na potrzeby realizacji ciążących na nim obowiązków prawnych, w szczególności przepisów regulujących zobowiązania podatkowe.
 4. Dane osobowe Uczestnika będą przetwarzane zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1) oraz zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 10 maja 2018 r. (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 1781)
 5. Podanie danych osobowych przez Uczestnika jest dobrowolne. Brak zgody na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika uniemożliwiać będzie wzięcie udziału w Wydarzeniu.
 6. Organizator może przekazywać dane osobowe Uczestników swoim podwykonawcom, a także podmiotom świadczącym usługi internetowe w celu wykonywania świadczeń określonych w niniejszym Regulaminie. W takim wypadku usługodawca, który otrzymał dane osobowe Uczestnika staje się ich administratorem.
 7. Dane osobowe Uczestników są przetwarzane przez okres 6 lat od dnia zakończenia Wydarzenia. W przypadku Uczestników, którzy wyrazili zgodę na przetwarzanie swoich danych w celach marketingowych dane osobowe będą przetwarzane do czasu cofnięcia zgody.
 8. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do: 1. dostępu do treści danych osobowych i otrzymywanie kopii swoich danych, 2. sprostowania (poprawienia) danych osobowych, 3. usunięcia danych osobowych, 4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 5. przeniesienia danych osobowych, jeśli dane są przetwarzane na podstawie umowy lub zgody. Organizator przekaże te dane podmiotowi danych na właściwym nośniku lub prześle dane do wskazanego podmiotu. 6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, 7. cofnięcia zgody w dowolnym momencie – w przypadku, gdy zgoda była udzielona przez kontrahenta.
 9. Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Organizatora. Ponadto, Organizator udostępnia adres e-mail kontakt@wielkagrawojenna.pl, za pomocą którego można kontaktowad się w sprawie danych osobowych.
 10. Każdy Uczestnik może wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych. Skargę należy złożyd do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.
 11. Organizator nie będzie przekazywać danych osobowych Uczestników poza obszar EOG.
 12. Organizator nie podejmuje zautomatyzowanych decyzji na podstawie danych osobowych, w tym nie dokonuje profilowania.
 13. Organizator stosuje odpowiednie środki techniczne i organizacyjne mające na celu zapewnienie należytego poziomu ochrony przetwarzanych danych osobowych. W szczególności Organizator zabezpiecza dane przed ich udostępnieniem osobom nieupoważnionym, przetwarzaniem z naruszeniem obowiązujących przepisów oraz, utratą lub zniszczeniem.

Reklamacje
§7

 1. Wszelkie reklamacje, uwagi, wnioski dotyczące organizacji oraz przebiegu Wydarzenia mogą być składane Organizatorowi w formie pisemnej lub na adres e-mail kontakt@wielkagrawojenna.pl.
 2. Organizator zobowiązuje się do rozpoznania wniesionych reklamacji w terminie 14 dni od dnia ich doręczenia Organizatorowi. O wyniku reklamacji osoba wnosząca reklamację zostanie poinformowana w drodze pisemnej, lub w przypadku niepodania adresu do korespondencji, odpowiedź na reklamację zostanie przekazana w formie wiadomości email.
 3. Prawo do reklamacji przysługuje osobie fizycznej oraz przedsiębiorcy dokonującemu zakupów w celach związanych z prowadzoną działalnością jednak nie posiadających dla kupującego charakteru zawodowego.

Odstąpienie od umowy/ Rezygnacja ze Świadczenia Organizatora
§8

 1. Kupujący ma prawo do pisemnego odstąpienia od zawieranej umowy bez podania przyczyny w terminie czternastu dni, od daty zawarcia umowy na podstawie ustawy z dnia 30 maja 2014 r. (Dz.U. 2014 r. poz. 827 ze zm.) W przypadku pisemnego odstąpienia od umowy Klient zobowiązany jest do zwrotu towaru w terminie czternastu dni. Uprawnienie, o którym mowa powyżej dotyczy również osoby fizycznej zawierającej umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla tej osoby charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej. Uczestnik ma prawo do rezygnacji bez podawania przyczyny ze Świadczenia Organizatora w przeciągu 14 dni od momentu zawarcia umowy na odległość lub umowę poza lokalem przedsiębiorstwa i musi o tym poinformować Organizatora w formie pisemnej, lub na adres e-mail kontakt@wielkagrawojenna.pl
  Zwrot kosztów zostanie wykonany w przeciągu 7 dni.
 2. W przypadku zgłoszenia rezygnacji Bilet wystawiony Uczestnikowi traci swoją ważnośd.
 3. W przypadku zdarzeń losowych lub innych przyczyn niezależnych od Organizatora- Siły Wyższej (przykładowo: zagrożenia dla życia i zdrowia Uczestników, epidemii, klęski żywiołowej, stanu nadzwyczajnego), dopuszcza się możliwość zmiany założeń organizacji Wydarzenia, zmiany zakresu i formy świadczeń, usług. a także terminu i sposobu organizacji Wydarzenia.
 4. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Wydarzenia z przyczyn od siebie niezależnych, jeśli wystąpią nieuniknione i nadzwyczajne okoliczności, których Organizator nie mógł przewidzieć w momencie zawierania umowy. Odwołanie Imprezy przez Organizatora jest traktowane, jako odstąpienie od Umowy. W przypadku odstąpienia od Umowy przez Organizatora Uczestnik może żądać zwrotu wpłaconych Organizatorowi kwot lub wpisania go na listę uczestników Wydarzenia w innym terminie. W przypadku wyboru innego Wydarzenia, gdy jego cena będzie wyższa od odwołanego Wydarzenia, Uczestnik ma obowiązek dokonania wpłaty różnicy wartości Wydarzeniaw terminie uzgodnionym z Organizatorem. W przypadku, gdy cena innego Wydarzenia będzie niższa od odwołanego WydarzeniaUczestnik otrzyma od Organizatora zwrot różnicy pomiędzy cenami Wydarzeń.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania Wydarzenia w przypadku nieosiągnięcia wymaganego minimum uczestników Imprezy, stanowiącego 30% miejsc, które Organizator ma do dyspozycji na dane Wydarzenie, najpóźniej na 1 dzień przed datą jego rozpoczęcia. Odwołanie Wydarzenia traktowane jest jako odstąpienie od Umowy, a Uczestnik otrzymuje zwrot wszystkich dokonanych wpłat.
 6. Zwrot kosztów za odwołane Wydarzenie Organizator dokona Uczestnikowi w terminie 14 dni od odwołania Wydarzenia.
 7. W przypadku wskazanym w §8 pkt 4 Organizator zobowiązuje się do poinformowania Uczestników o wprowadzonych zmianach poprzez pocztę elektroniczną przesłaną na adres podany przy rejestracji. Zamawiający ma prawo do rezygnacji z uczestnictwa w terminie 7 dni od otrzymanej informacji, przez przesłanie wypowiedzenia na adres kontakt@wielkagrawojenna.pl. Brak rezygnacji jest równoznaczny z akceptacją wprowadzonych zmian.

Postanowienia końcowe
§9

 1. Niniejszy Regulamin jest integralną częścią Umowy zawieranej z Uczestnikiem.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do dokonywania interpretacji niniejszego Regulaminu, a także do wydawania instrukcji dodatkowych.
 3. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego zamieszczenia na stronie Serwisu Internetowego Wydarzenia www.wielkagrawojenna.pl.
 4. Organizator ma prawo zmiany postanowieo Regulaminu. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dni od dnia ich zamieszczenia na stronie Serwisu Internetowego Wydarzenia. Przy czym w odniesieniu do usług będących w toku, zastosowanie ma wersja regulaminu obowiązująca w chwili składania rezerwacji przez Uczestnika.
 5. W przypadku uznania jakiegokolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu na podstawie prawomocnego orzeczenia sądu za nieważne bądź nieskuteczne pozostałe postanowienia Regulaminu zachowują swoją moc. W miejsce nieważnego/bezskutecznego postanowienia zastosowanie znajdzie reguła, która będzie najbliższa celom postanowienia uznanego za nieważne/bezskuteczne.
 6. Wszelkie spory mogące wyniknąć z tytułu uczestnictwa w Konferencji będą rozstrzygane przez sąd właściwy dla siedziby Organizatora, chyba że przepisy powszechnie obowiązującego prawa stanowią inaczej.
 7. Konferencja ma charakter zamknięty i nie stanowi imprezy masowej w rozumieniu Ustawy z dnia 23 marca 2009 roku o bezpieczeostwie imprez masowych (tj. Dz. U. z 2019 r. poz. 2171) .
  W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu cywilnego.
qxif-ticket-alt REZERWUJ BILET

Ta strona używa plików cookie, aby zapewnić najlepsze wrażenia. Możesz zarządzać swoimi preferencjami dotyczącymi wykorzystywania plików cookies. Kontynuując korzystanie z tej witryny, zgadzasz się na ich użycie. Dowiedz się więcej o naszej polityce prywatności